14:01, 27/09/2022

VST: Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 39,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam
  - Mã chứng khoán: VST
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,342,200 CP (tỷ lệ 3.72%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Mai Thị Thu Vân
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Khác
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 8,002 CP (tỷ lệ 0.01%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 40,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 39,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,303,200 CP (tỷ lệ 3.66%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do diễn biến giá không phù hợp
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 29/08/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 23/09/2022.

  HNX