13:23, 09/05/2022

VTC: Lê Xuân Tiến - Chủ tịch HĐQT - đã bán 10,500 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Xuân Tiến
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
  - Mã chứng khoán: VTC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 939,362 CP (tỷ lệ 20.74%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 300,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 10,500 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 928,862 CP (tỷ lệ 20.51%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 29/03/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 27/04/2022.

  HNX