15:34, 26/01/2022

VTE: Lê Quang Hiếu - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 126,256 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Quang Hiếu
  - Mã chứng khoán: VTE
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 126,256 CP (tỷ lệ 0.81%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Vũ Hồng Hạnh
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 126,256 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 126,256 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 20/01/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 20/01/2022.

  HNX