10:46, 06/05/2021

VTI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTI của Công ty Cổ phần SX - XNK Dệt May như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Trong cuối tháng 6 năm 2021. sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu dệt may tại 20 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
  + Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát.
  + Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
  + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông

  HNX