08:28, 17/05/2022

VTI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTI của Công ty Cổ phần SX - XNK Dệt May như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến trong cuối tháng 6 năm 2022. sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu dệt may tại 20 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
  + Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
  + Báo cáo của Ban kiểm soát.
  + Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2022-2027.
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông

  HNX