14:01, 02/08/2022

VTL: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Sản Xuất An Thịnh

Trong bài viết này:

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Sản Xuất An Thịnh
  - Mã chứng khoán: VTL
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 234,865 CP (tỷ lệ 4.64%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 480,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 714,865 CP
  - Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 14.13%
  - Ngày trở thành cổ đông lớn: 28/07/2022.

  HNX