17:01, 23/09/2022

VTL: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Sản Xuất An Thịnh

Trong bài viết này:

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Sản Xuất An Thịnh
  - Mã chứng khoán: VTL
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 714,865 CP (tỷ lệ 14.13%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 1,943,918 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,658,783 CP (tỷ lệ 52.55%)
  - Lý do thay đổi sở hữu: tăng tỷ lệ sở hữu
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 19/09/2022.

  HNX