16:46, 13/09/2022

VTL: Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 1,943,918 CP

Trong bài viết này:

  - Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP
  - Mã chứng khoán: VTL
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,943,918 CP (tỷ lệ 38.42%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thái Dũng
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Huệ Linh
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Vũ Thanh Sơn
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,943,918 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: cơ cấu danh mục đầu tư
  - Phương thức giao dịch: Thoả thuận
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/09/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 12/10/2022.

  HNX