16:08, 16/09/2022

VTZ: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTZ của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/09/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/09/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến tháng 10 năm 2022
            - Địa điểm tổ chức họp: 107 đường 2A, khu 5. ấp Bình Tả 1. xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
            - Nội dung họp: + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;
  + Về các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

  HNX