14:18, 15/04/2021

X77: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu X77 của CTCP Thành An 77 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến đầu tháng 06/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Thành An 77. thôn Đồng Mười, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng sản xuất năm 2021;
  + Thông qua báo cáo tài chính năm 2020;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát;
  + Nội dung khác có liên quan.

  HNX