17:16, 18/03/2022

XMD: Trần Thanh Hải - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đăng ký bán 10,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thanh Hải
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
  - Mã chứng khoán: XMD
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 15,400 CP (tỷ lệ 0.38%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10,000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm tỉ lệ sở hữu cá nhân
  - Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/03/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 05/04/2022.

  HNX