09:46, 10/05/2022

YBC: Phạm Quang Phú - Ủy viên HĐQT, Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật - đã mua 0 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Quang Phú
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
  - Mã chứng khoán: YBC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 19,300 CP (tỷ lệ 0.16%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2,000,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 19,300 CP (tỷ lệ 0.16%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do diễn biến thị trường và giá mua chưa hợp lý.
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 08/04/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 29/04/2022.

  HNX