10:00, 17/05/2022

YBC: Vũ Xuân Nguyên - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 2,000,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Xuân Nguyên
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
  - Mã chứng khoán: YBC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 159,900 CP (tỷ lệ 1.36%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2,000,000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 20/05/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 10/06/2022.

  HNX