DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Báo cáo tài chính | 2 Tháng 3 2022

Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE công bố thông tin:

  1. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
  2. Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12 đã được kiểm toán.
  3. Công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2021 so với năm 2020.

Theo đó:

  • Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 tăng hơn 52 tỷ tương ứng tăng 2.430% so với năm 2020.
  • Doanh thu hoạt động tăng 159 tỷ đồng, gấp hơn 8 lần so với năm 2020. Trong đó Doanh thu Môi giới tăng 1.222%, doanh thu từ các khoản cho vay và phải thu tăng 1.457%.

Chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm.

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan