DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Công bố thông tin | 27 Tháng 7 2020

Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua Phương án Đầu tư mua Trái phiếu Ngân hàng

Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam (DNSE) Thông qua Phương án đầu tư mua trái phiếu ngân hàng như sau:

 • Đối tượng đầu tư                          : Trái phiếu Ngân hàng
 • Hình thức đầu tư                          : Mua Trái phiếu do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phát hành
 • Thẩm quyền phê duyệt               :Hội đồng quản trị DNSE
 • Thời gian đầu tư dự kiến            :Quý III và Quý IV/2020
 • Chi tiết phương án đầu tư           :
  • Mã Trái phiếu                             : BID2_RL_20.15
  • Mệnh giá TP                                : 1.000.000.000,VNĐ/Trái phiếu
  • Lãi suất                                        : Lãi suất tham chiếu +0.7%/ năm
  • Kỳ hạn                                         : 7 năm
  • Số lượng TP dự kiến đầu tư       : 17 Trái phiếu
  • Giá mua dự kiến                         : 1.000.000.000,VNĐ/Trái phiếu
  • Giá trị dự kiến đầu tư                 : 17.000.000.000,VNĐ

File đính kèm

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan