DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Công bố thông tin | 29 Tháng 8 2018

DNSE Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1. 2018

THÔNG BÁO

V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018

 

 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần chứng khoán Đại Nam

 

        Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần chứng khoán Đại Nam.

        Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán Đại Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán Đại Nam trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau:

1.     Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội: Dự kiến vào ngày 05/10/2018 tại tầng 5, tòa HACC1 Complex Building,  số 35 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

2.     Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 16h30’ ngày 18/09/2018.

3.     Tài liệu tổ chức Đại hội được đăng tải tại website: www.dnse.com.vn.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán Đại Nam trân trọng thông báo.

Hà Nội, ngày  30  tháng  8  năm 2018

 

        

 

                      TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                    CHỦ TỊCH

 

 

                      Phí Xuân Trường

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan