DNSE thông báo lịch chốt DSCĐ để xin YKCĐ bằng văn bản năm 2018

25 Tháng 6 2018 · 6 phút đọc

CÔNG TY CỔ PHẦN

CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM

 

Số: 02 /2018/TB-HĐQT-DNSE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                 Hà Nội, ngày  25  tháng  06  năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

V/v: chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản lần 1/2018

 

        Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam;

        Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam số 03/BBHĐQT-DNSE ngày 25/6/2018.

 

Kính gửi:  Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

 

     Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam xin trân trọng thông báo tới Quý vị Cổ đông về thời gian chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản như sau:

        Tên Tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM

        Trụ sở          : Tầng 5, tòa nhà HACC1 Complex Building, 35 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

        Điện thoại     : 024 7304 7304                Fax: 024 3200 8583

        Website        : www.dnse.com.vn

I.     Mục đích chốt danh sách cổ đông:

     Lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản về nội dung sau:

        Chấp thuận cho Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Nông sản Hưng Yên được sở hữu đến 49% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam thông qua việc mua cổ phiếu phát hành thêm hoặc mua thêm cổ phần của các cổ đông hiện hữu của DNSE mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Việc mua vào mà không phải làm thủ tục chào mua công khai có hiệu lực cho tới khi Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Nông sản Hưng Yên hoàn thành việc mua vào đến 49% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của DNSE hoặc khi DNSE có Nghị quyết khác về vấn đề này.

II.  Thời gian chốt dánh sách cổ đông: 15h ngày 30/06/2018

III.         Địa điểm nhận phiếu lấy ý kiến của cổ đông:

        Phòng Hành chính –Nhân sự – Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

        Tầng 5, tòa nhà HACC1 Complex Building, 35 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

        Số điện thoại: 024 7304 7304                Fax: 024 3200 8583

Trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:

        Như trên;

        HĐQT, BKS, BTGĐ;

       Lưu P.HC-TH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

PHÍ XUÂN TRƯỜNG

file đính kèm 

 

 

 

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút