DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Quan hệ cổ đông | 23 Tháng 6 2020

DNSE thông báo thư mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

  

             Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam trân trọng kính mời quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 với thông tin cụ thể như sau:

Thời gian:                    08h30 ngày 07 tháng 07 năm 2020.

Địa điểm:                   Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam.

Hội trường Hà Nội, Tầng 5 Tòa nhà HACC1 Complex Building, số 35 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Nội dung và chương trình của Đại hội:

–          Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát mới thay thế

–          Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính

–          Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty

–          Thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn với Công ty cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital và Công ty cổ phần Encapital Holdings.

–          Thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu, chi phí với Công ty cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital và Công ty cổ phần Encapital Holdings.

–          Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Tài liệu: tài liệu Đại hội được đăng trên website:www.dnse.com.vn từ ngày 23/06/2020

Tham dự Đại hội: để việc tổ chức Đại hội được thuận lợi, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp hoặc ủy quyền cho người khác (theo tài liệu đính kèm thư mời) gửi về Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ trụ sở chính Công ty hoặc theo số fax (84.24) 3200 8583 trước 16h00’ ngày 06/07/2020.

Điều kiện và thủ tục tham dự Đại hội: là cổ đông trong danh sách chốt lúc 16h30’ngày 23/06/2020. Khi đến dự họp, đề nghị Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền mang theo Thư mời, CMND/Hộ chiếu của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền. Giấy ủy quyền có đủ chữ ký của Cổ đông và Người được ủy quyền hoặc Quyết định của pháp nhân cử người tham dự Đại hội và Giấy chứng nhận ĐKKD (bản sao hợp lệ).

Trân trọng kính mời!

 

                                                               Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2020

       

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

 

   

PHÍ XUÂN  TRƯỜNG

Nội dung đính kèm:

Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan