Công bố thông tin | 13/04/2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam thông báo thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

 

 

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông của Công ty CP Chứng khoán Đại Nam

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam trân trọng kính mời quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 với thông tin cụ thể như sau:

Thời gian:                    09h ngày 28 tháng 04 năm 2020.

Địa điểm:                   Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam.

Tầng 5 Tòa nhà HACC1 Complex Building, số 35 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Nội dung và chương trình của Đại hội:

–          Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo kết quả và kế hoạch kinh doanh của Tổng Giám đốc; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; Kế hoạch kinh doanh năm 2020;

–          Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020;

–          Thông qua Thông qua Tờ trình Chấp thuận cho CTCP Tập đoàn FIT được sở hữu trên 80% DNSE mà không phải chào mua công khai;

–          Thông qua Tờ trình giao dịch với các bên liên quan và cổ đông lớn;

–          Thông qua Tờ trình cho phép NĐTNN sở hữu 100% DNSE;

–          Thông qua Tờ trình UQ cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty;

–          Phê chuẩn thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

–          Thông qua Tờ trình Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2020-2025)

–          Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Tài liệu: tài liệu Đại hội được đăng trên website: www.dnse.com.vn từ ngày 13/04/2020

Tham dự Đại hội: để việc tổ chức Đại hội được thuận lợi, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp hoặc ủy quyền cho người khác (theo tài liệu đính kèm thư mời) gửi về Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ trụ sở chính Công ty hoặc theo số fax (84.24) 3200 8583 trước 16h00’ ngày 27/04/2020.

Điều kiện và thủ tục tham dự Đại hội: là cổ đông trong danh sách chốt lúc 16h30’ngày 07/04/2020. Khi đến dự họp, đề nghị Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền mang theo Thư mời, CMND/Hộ chiếu của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền. Giấy ủy quyền có đủ chữ ký của Cổ đông và Người được ủy quyền hoặc Quyết định của pháp nhân cử người tham dự Đại hội và Giấy chứng nhận ĐKKD (bản sao hợp lệ).

Trân trọng kính mời!

 

                                                               Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2020

        

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

  

Ngô Anh Sơn


Nội dung đính kèm:

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

 

 

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan