DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 04/2022

Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 04/2022
2022-04-13T14:18:46

Nghị quyết Hội đồng quản trị về kết quả chào bán cổ phần

Nghị quyết Hội đồng quản trị về kết quả chào bán cổ phần tăng vốn 3000 tỷ
2022-04-07T15:52:55

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chào bán cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE công bố thông tin Nghị quyết 10/2022/NQ-DNSE-HĐQT về việc phân phối cổ phần do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua
2022-04-07T11:43:39

Loại cổ phiếu VIC và CTI ra khỏi danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 04/2022

Loại cổ phiếu VIC và CTI khỏi danh mục GDKQ tháng 04/2022
2022-04-07T11:34:21

Kết quả chào bán Trái phiếu riêng lẻ Đợt 1/2022

Kết quả chào bán Trái phiếu riêng lẻ Đợt 1/2022
2022-04-07T10:03:37

Quyết định VNX chấp thuận thành viên giao dịch SGDCKVN với DNSE

DNSE được chấp thuận là thành viên giao dịch VNX
2022-04-01T10:19:28

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty CP Chứng khoán DNSE

TB họp ĐHĐCĐ thường niên DNSE 2022 vào ngày 19/04/2022.
2022-03-29T11:04:43

Nghị quyết HĐQT về phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2022

Nghị quyết HĐQT về việc Phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2022 với tổng mệnh giá phát hành 150 tỷ đồng.
2022-03-28T16:02:52

Khuyến nghị bảo mật thông tin tài khoản chứng khoán

Theo Khuyến cáo của UBCK Nhà nước, DNSE khuyến nghị Khách hàng thực hiện một số biện pháp để bảo vệ an toàn thông tin cá nhân và tài khoản
2022-03-24T11:31:00

Điều chỉnh Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 03/2022

Điều chỉnh Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 03/2022
2022-03-23T18:58:20