UBCKNN nhận được kết quả chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

CTCP Chứng khoán Đại Nam công bố thông tin về kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
2021-07-07T15:38:00

Kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

CTCP Chứng khoán Đại Nam công bố thông tin về kết quả chào bán cố phần cho cổ đông hiện hữu của công ty.
2021-07-02T08:52:00

Danh mục cho vay GDKQ tháng 07/2021

Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam công bố Danh mục cho vay giao dịch ký quỹ tháng 07/2021.
2021-06-30T15:15:07

Nghị quyết HĐQT về việc chào bán cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua

CTCP Chứng khoán Đại Nam công bố nghị quyết số 09/2021/NQ-DNSE-HĐQT ngày 23/06/2021 về việc chào bán cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua cổ phần.
2021-06-24T09:30:00

Danh mục cho vay GDKQ tháng 06/2021

Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam công bố Danh mục cho vay giao dịch ký quỹ tháng 06/2021.
2021-06-11T09:04:23

Nghị quyết HĐQT về ngày chốt quyền và chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

CTCP Chứng khoán Đại Nam công bố thông tin về việc thực hiện chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
2021-06-04T12:58:47

Thông báo: NGỪNG GIAO DỊCH PHIÊN CHIỀU NGÀY 01/06/2021

Thông báo về việc ngừng giao dịch phiên chiều thứ Ba ngày 01/06/2021 trên Sàn HSX.
2021-06-01T14:21:51

Điều chỉnh Danh mục cho vay GDKQ tháng 05/2021

Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam cập nhật Danh mục cho vay giao dịch ký quỹ tháng 05/2021 điều chỉnh.
2021-05-26T16:37:04

UBCKNN chấp thuận việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

CTCP Chứng khoán Đại Nam công bố chấp thuận của UBCKNN về việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của công ty.
2021-05-26T09:17:26

DNSE triển khai mua cổ phiếu lô lẻ trên sàn HSX

DNSE chính thức triển khai hoạt động thu mua các cổ phiếu lẻ (từ 01-99 cổ phiếu) thuộc sàn HOSE.
2021-05-24T10:31:00