Miễn phí giao dịch

Giao dịch bằng tiền mặt

0%
(*)Sau khi trừ phí giao dịch 0.03% do sở giao dịch chứng khoán thu.

Giao dịch margin

0.045%
(*)Sau khi trừ phí giao dịch 0.03% do sở giao dịch chứng khoán thu.