Điều khoản và Điều kiện của DNSE

2020-12-21T07:00:00

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Các Điều khoản và Điều kiện của Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán (sau đây gọi tắt là Bản Điều Khoản và Điều Kiện của DNSE) bao gồm:

I. Điều khoản và Điều kiện Chung,

II. Các Điều khoản và Điều kiện về Dịch vụ Giao dịch Điện tử,

III. Các Điều khoản và Điều kiện về Dịch vụ Chứng khoán Lô lẻ Trực tuyến,

IV. Các Điều khoản và Điều kiện về Dịch vụ Ứng trước Tiền Bán Chứng khoán,

V. Các Điều khoản và Điều kiện về Dịch vụ Sức mua Ứng trước,

VI. Các Điều khoản và Điều kiện về Dịch vụ Giao dịch Ký quỹ Chứng khoán,

VII. Các Điều khoản và Điều kiện về Dịch vụ Giao dịch Chứng khoán Phái sinh,

VIII. Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân.

Các Điều khoản và Điều kiện Chung điều chỉnh các vấn đề chung trong quan hệ giữa DNSE và Khách hàng, áp dụng cho tất cả các loại Tài khoản Giao dịch chứng khoán mà Khách hàng mở tại DNSE và tất cả các dịch vụ mà DNSE cung cấp cho Khách hàng tại từng thời điểm.

Khi Khách hàng đăng ký sử dụng và DNSE chấp thuận cung cấp cho Khách hàng từng loại dịch vụ cụ thể, thì Các Điều khoản và Điều kiện cụ thể của dịch vụ tương ứng sẽ được áp dụng cho việc cung cấp, sử dụng dịch vụ đó. Trường hợp có sự khác biệt giữa quy định của Các Điều khoản và Điều kiện Chung và Các Điều khoản và Điều kiện cụ thể về cùng một vấn đề, quy định tại các Điều khoản và Điều kiện Cụ thể sẽ được ưu tiên áp dụng.

Chi tiết Điều Khoản và Điều kiện của DNSE TẠI ĐÂY.