Bảo hiểm - Thuế | 18/08/2023

Bảo hiểm liên kết chung là gì? Những lưu ý cần biết khi tham gia

Bảo hiểm liên kết chung được hiểu như một loại sản phẩm của bảo hiểm nhân thọ, trong đó khoản phí và quyền lợi bảo hiểm, được phân chia rõ ràng giữa phần bảo vệ rủi ro và phần đầu tư.

Bảo hiểm liên kết chung là gì?

Bảo hiểm liên kết chung là một loại sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, không chỉ bảo vệ người mua khỏi những rủi ro có thể xảy ra, mà còn cung cấp cơ hội đầu tư để gia tăng tài sản một cách hiệu quả cho người tham gia.

Đặc điểm của sản phẩm bảo hiểm liên kết chung được quy định theo Điều 2, Thông tư 52/2016/TT-BTC như sau:

 • Cơ cấu phí bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm: được tách bạch giữa phần bảo hiểm rủi ro và phần đầu tư. Bên mua bảo hiểm được linh hoạt trong việc xác định phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.
 • Bên mua bảo hiểm: được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư từ quỹ liên kết chung của doanh nghiệp bảo hiểm nhưng không thấp hơn tỷ suất đầu tư tối thiểu được doanh nghiệp bảo hiểm cam kết tại hợp đồng bảo hiểm.
 • Doanh nghiệp bảo hiểm: được hưởng các Khoản phí do bên mua bảo hiểm trả theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

Quy định về bảo hiểm liên kết chung

Những quy định khi tham gia bảo hiểm liên kết chung mà bạn cần biết
Những quy định khi tham gia bảo hiểm liên kết chung mà bạn cần biết

Khi tham gia bảo hiểm liên kết chung, bên mua và bên bán cần phải tuân theo những quy định sau:

Quy định về khoản phí bên mua bảo hiểm phải trả

Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ được phép tính các loại phí được quy định dưới đây:

 • Phí ban đầu: là toàn bộ các Khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm được phép khấu trừ trước khi phí bảo hiểm được phân bổ vào quỹ liên kết chung.
 • Phí bảo hiểm rủi ro: Doanh nghiệp dùng khoản phí này để chi trả quyền lợi bảo hiểm rủi ro cam kết trong hợp đồng bảo hiểm.
 • Phí quản lý hợp đồng bảo hiểm: là khoản phí để bù đắp chi phí liên quan đến việc duy trì hợp đồng bảo hiểm và cung cấp thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm.
 • Phí quản lý quỹ: được dùng để chi trả cho các hoạt động đầu tư và quản lý quỹ liên kết chung. Trong mọi trường hợp, tỷ suất đầu tư thanh toán cho bên mua bảo hiểm không thấp hơn tỷ suất đầu tư tối thiểu đã cam kết tại hợp đồng bảo hiểm.
 • Phí hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm: là Khoản phí tính cho khách hàng khi hủy bỏ hợp đồng trước ngày đáo hạn để bù đắp các Khoản chi hợp lý có liên quan.
 • Các loại phí khác (nếu có) phải được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản theo quy định của pháp luật.

Điều kiện đối với công ty bảo hiểm

Những điều kiện công ty bảo hiểm cần đáp ứng khi thực hiện hợp đồng bảo hiểm liên kết chung là gì? Theo Điều 4, Thông tư 52/2016/TT – BTC quy định cụ thể như sau:

 • Biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm lớn hơn biên khả năng thanh toán tối thiểu 100 tỷ đồng.
 • Có hệ thống công nghệ thông tin phù hợp để quản lý và kiểm soát quỹ liên kết chung một cách thận trọng và hiệu quả.
 • Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung được Bộ Tài chính phê chuẩn theo quy định tại Điều 20 Thông tư này.

Quyền lợi bảo hiểm liên kết chung

Quyền lợi bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm liên kết chung bao gồm quyền lợi bảo hiểm rủi ro và quyền lợi đầu tư.

Quyền lợi bảo hiểm rủi ro:

 • Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận về quyền lợi bảo hiểm rủi ro nhưng phải bảo đảm số tiền bảo hiểm tối thiểu không thấp hơn 5 lần phí bảo hiểm định kỳ năm đầu đối với hợp đồng bảo hiểm đóng phí định kỳ hoặc không thấp hơn 125% số phí bảo hiểm đối với hợp đồng bảo hiểm đóng phí một lần.
 • Quy định về quyền lợi tối thiểu trong trường hợp tử vong không áp dụng đối với các Khoản phí bảo hiểm đóng thêm quy định tại Điều 7 Thông tư này.
 • Doanh nghiệp bảo hiểm có thể cung cấp sản phẩm bảo hiểm bổ trợ cho sản phẩm bảo hiểm liên kết chung. Phương thức đóng phí bảo hiểm cho các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ sẽ do các bên thỏa thuận khi giao kết hợp đồng.

Quyền lợi đầu tư

Bên mua bảo hiểm được hưởng quyền lợi từ kết quả đầu tư của quỹ liên kết chung với tỷ suất đầu tư tối thiểu quy định tại hợp đồng bảo hiểm.

Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận về nội dung và phương thức chi trả quyền lợi bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này

Quy định về tỷ lệ hoa hồng

Tỷ lệ hoa hồng tối đa mà doanh nghiệp được phép trả cho các đại lý bảo hiểm được quy định theo pháp luật. Căn cứ vào phụ lục III, Thông tư 52/2016/TT-BTC, tỷ lệ hoa hồng được chia thành những trường hợp như sau:

 

Tỷ lệ hoa hồng tối đa tính trên phí bảo hiểm

Thời hạn hợp đồng Phương thức nộp phí bảo hiểm định kỳ

Phương thức 

nộp phí 1 lần và phí đóng thêm

Năm thứ nhất

Năm thứ hai

Các năm 

tiếp theo

Dưới 10 năm

25 7 5 5
Trên 10 năm 40 10 10

7

(Đơn vị được tính theo tỷ lệ %)

Lưu ý khi tham gia bảo hiểm liên kết chung

Khi tham gia bảo hiểm liên kết chung cần lưu ý những gì?
Khi tham gia bảo hiểm liên kết chung cần lưu ý những gì?
 • Cân nhắc quyền lợi bảo vệ và đầu tư: Trước khi tham gia, bạn nên xem xét và cân đối cả phần quyền lợi bảo vệ và phần quyền lợi đầu tư để đưa ra một phương án tham gia hợp lý, phù hợp với mục tiêu tài chính của bạn.
 • Hiểu rõ lãi suất cam kết trong hợp đồng: Lãi suất cam kết không tính trên phí bảo hiểm hàng kỳ mà dựa vào giá trị tài khoản của bạn. Ngoài ra, hãy xem xét lãi suất cam kết dài hạn, không chỉ nhìn vào mỗi năm đầu mà cần so sánh.
 • Chú ý đến hợp đồng và các điều khoản: Việc quan trọng là đọc hợp đồng kỹ lưỡng. Hãy chú ý đến các điều khoản, đặc biệt là các khoản phí mà có thể bị trừ trong thời gian hợp đồng có hiệu lực.

Thông qua việc nắm vững những thông tin trên và hiểu rõ hơn về các khía cạnh của bảo hiểm liên kết chung, bạn có thể đưa ra quyết định tham gia một cách thông thái và có lợi nhất cho tình hình tài chính của mình.

ads-3
share facebook
Author

Tác giả:

Hoàng Quỳnh Anh

Đã đóng góp: 1 bài viết

Bài viết liên quan