Chứng quyền bảo đảm

Bạn sẽ học được :

Chứng quyền có bảo đảm là chứng khoán có tài sản đảm bảo do công ty chứng khoán phát hành, cho phép người sở hữu được quyền mua hoặc được quyền bán chứng khoán cơ sở cho tổ chức phát hành chứng quyền 

Chứng quyền bảo đảm là gì?

Chứng quyền có bảo đảm (CW) là chứng khoán có tài sản đảm bảo do công ty chứng khoán phát hành, cho phép người sở hữu được quyền mua (chứng quyền mua) hoặc được quyền bán (chứng quyền bán) một loại chứng khoán cơ sở cho tổ chức phát hành chứng quyền đó theo một mức giá đã được xác định trước, tại hoặc trước một thời điểm đã được ấn định, hoặc nhận khoản tiền chênh lệch giữa giá thực hiện và giá chứng khoán cơ sở tại thời điểm thực hiện. Trên thị trường Việt Nam CW sẽ được thanh toán bằng tiền tại ngày đáo hạn.

Chứng quyền sau khi phát hành sẽ được niêm yết trên sàn HOSE và có mã giao dịch riêng và có hoạt động giao dịch tương tự như chứng khoán cơ sở. Công ty chứng khoán được phát hành CW là công ty được UBCK nhà nước cấp phép và công ty chứng khoán phát hành CW phải đảm bảo thanh khoản nghĩa là phải tạo lập được lệnh mua bán để có thể khớp lệnh với nhà đầu tư có nhu cầu mua/bán CW. 

 

 

Loại chứng khoán nào sau đây  cho phép người nắm giữ nó được quyền mua 1 khối lượng cổ phiếu phổ thông nhất định theo 1 giá được xác định trước trong 1 thời kỳ nhất định?

Trái phiếu
Quyền mua cổ phần
Chứng quyền
Cổ phiếu ưu đãi

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút