Cổ phiếu là gì?

Khởi nghiệp đầu tư

 • Hướng dẫn cách chơi chứng khoán cho F0
 • Tự do tài chính
 • Các sản phẩm trên thị trường chứng khoán
  • Cổ phiếu là gì?
  • Chứng chỉ quỹ
  • Quỹ hoán đổi danh mục
  • Chứng khoán phái sinh
  • Hợp đồng tương lai chỉ số VN30
  • Trái phiếu là gì
  • Chứng quyền bảo đảm
 • Các kí hiệu chứng khoán
 • Cách đọc bảng giá chứng khoán

Bạn sẽ học được :

 • Cổ đông là người nắm giữ cổ phần - hay một phần của doanh nghiệp - được biểu hiện dưới hình thức gọi là cổ phiếu
 • Có 2 dạng cổ phiếu được phát hành trên thị trường là cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi

Phân biệt khái niệm cổ phần và cổ phiếu:

 • Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần. Người sở hữu cổ phần được gọi là cổ đông. Tùy giá trị vốn góp, mỗi cổ đông sẽ có giá trị sở hữu cổ phần khác nhau. 
 • Cổ phiếu là loại chứng khoán chứng nhận số tiền nhà đầu tư đóng góp vào công ty phát hành. Cổ phiếu xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Người nắm giữ cổ phiếu trở thành cổ đông và đồng thời là chủ sở hữu của công ty phát hành.

Các công ty cổ phần thường phát hành 02 dạng cổ phiếu: Cổ phiếu thường và Cổ phiếu ưu đãi

 • Các cổ đông sở hữu cổ phiếu thông thường có quyền hạn và trách nhiệm đối với công ty như: Được chia cổ tức theo kết quả kinh doanh; được quyền bầu cử, ứng cử vào bộ máy quản trị và kiểm soát công ty; Và phải chịu trách nhiệm về sự thua lỗ hoặc phá sản tương ứng với phần vốn góp của mình. 
 • Các cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cũng là hình thức đầu tư vốn cổ phần như cổ phiếu thông thường nhưng quyền hạn và trách nhiệm hạn chế như: lợi tức cố định; không có quyền bầu cử, ứng cử, v.v. Cổ phiếu dạng này thường được sở hữu bởi cổ đông chiến lược, cán bộ nhân viên xuất sắc của công ty,... trong những chương trình phát hành có chọn lọc với một số nhóm nhà đầu tư nhất định. 

Thị trường chứng khoán là một phần của:

Thị trường tín dụng
Thị trường liên ngân hàng
Thị trường vốn
Curve Banner Download Mobile
Banner Download

Miễn phí trọn đời

giao dịch chứng khoán với Entrade X by DNSE