Bảng cân đối kế toán là gì?

Trải nghiệm đầu tư

 • Báo cáo tài chính là gì?
  • Báo cáo tài chính là gì ?
  • Bảng cân đối kế toán là gì?
  • Đọc hiểu báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  • Cách đọc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  • Thuyết minh báo cáo tài chính là gì?
 • Phân tích cơ bản trong chứng khoán
 • Đồ thị Nến Nhật
 • Phân tích kỹ thuật là gì?

Bạn sẽ học được:

 • Bảng cân đối mang tính thời điểm và trả lời cho câu hỏi: Phần lớn tài sản của doanh nghiệp đang tập trung ở đâu? Nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp chủ yếu đến từ nguồn nào?
 • Tổng tài sản = TSNH + TSDH = VCSH + Nợ phải trả 

BcdktTài sản = TSNH + TSDH = VCSH + Nợ phải trả

Bảng Cân đối kế toán là "bức ảnh chụp" doanh nghiệp cuối mỗi kỳ báo cáo cho biết những gì công ty sở hữu và những gì công ty nợ tại một thời điểm. Đồng thời cho thấy mức độ đáp ứng vốn cho nhu cầu hoạt động và mức độ cân bằng tài chính của doanh nghiệp.

Các tài sản có tính thanh khoản khác nhau nên đòi hỏi phải được hình thành bởi các nguồn vốn có mức độ an toàn, độ ổn định khác nhau. 

Tài sản là nguồn lực do doanh nghiệp kiểm soát và có thể thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc bán và sử dụng chúng vào mục đích khác nhau.

 • Tài sản ngắn hạn có thể chuyển đổi thành tiền mặt dưới 1 năm hoặc 1 chu kỳ kinh doanh.
 • Tài sản dài hạn: sử dụng trên 1 năm.

Nguồn vốn phản ánh nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp.

 • Nợ phải trả thể hiện nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp đối với bên ngoài.
  - Nợ ngắn hạn: dưới 1 năm
  - Nợ dài hạn: trên 1 năm
 • Vốn chủ sở hữu bao gồm số vốn thực tế được góp vào doanh nghiệp, lợi nhuận chưa phân phối. Ngoài ra có các quỹ như quỹ đầu tư phát triển,...

Đẳng thức nào sau đây SAI?

Tài sản = Vốn chủ sở hữu (VCSH) + Nợ phải trả
Tài sản = Nguồn vốn
Tài sản ngắn hạn + Tài sản dài hạn = Vốn chủ sở hữu + Nợ phải trả
Tài sản = Vốn chủ sở hữu
Curve Banner Download Mobile
Banner Download

Miễn phí trọn đời

giao dịch chứng khoán với Entrade X by DNSE