Báo cáo tài chính là gì ?

Trải nghiệm đầu tư

 • Báo cáo tài chính là gì?
  • Báo cáo tài chính là gì ?
  • Bảng cân đối kế toán là gì?
  • Đọc hiểu báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  • Cách đọc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  • Thuyết minh báo cáo tài chính là gì?
 • Phân tích cơ bản trong chứng khoán
 • Đồ thị Nến Nhật
 • Phân tích kỹ thuật là gì?

Bạn sẽ học được:

 • BCTC giúp đánh giá toàn diện về "sức khỏe tài chính" của doanh nghiệp.
 • Cấu trúc chính của báo cáo tài chính gồm 4 phần : Bảng CĐKT, Bảng KQHĐKD, Báo cáo LCTT và thuyết minh BCTC.
 •  Với công ty có công ty con, có hai loại báo cáo tài chính:  Hợp nhất và Riêng lẻ

Báo cáo tài chính là gì ?

 • Báo cáo tài chính (BCTC) là báo cáo của một công ty nhằm đo lường vận hành kinh doanh của doanh nghiệp đó.
 • Báo cáo tài chính đưa ra tầm nhìn về dòng tiền đến từ đâu, được chi tiêu như thế nào và đánh giá liệu sức khỏe tài chính của công ty ở mức độ nào, qua đó giúp người sử dụng tạo ra sự chắc chắn cho các quyết định kinh doanh.

Kỳ báo cáo

Báo cáo thường được công bố định kỳ vào cuối mỗi quý và vào cuối năm.

 • Kỳ lập BCTC hàng năm
 • Kỳ lập BCTC giữa niên độ (mỗi quý, không bao gồm quý 4)

Ngoài ra, kỳ lập BCTC khác nhau tùy theo yêu cầu của công ty mẹ, chủ sở hữu,...

Thành phần chính của báo cáo tài chính

 • Bảng cân đối kế toán (CĐKT)
 • Bảng kết quả hoạt động kinh doanh (KQHĐKD)
 • Bảng lưu chuyển tiền tệ (LCTT)
 • Phụ lục đi kèm: Thuyết minh báo cáo tài chính

Ngoài ra đi kèm các tờ khai quyết toán thuế, Báo cáo của Ban giám đốc, Báo cáo của công ty kiểm toán độc lập.

Các loại báo cáo tài chính

 • Đối với một công ty không sở hữu bất kỳ công ty con nào thì chỉ có duy nhất 1 loại báo cáo tài chính.
 • Đối với một công ty sở hữu từ một công ty con thì sẽ có cả 2 loại báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất.

Báo cáo nào sau đây KHÔNG phải thành phần chính của báo cáo tài chính ?

Bảng cân đối kế toán
Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo hội đồng quản trị
Curve Banner Download Mobile
Banner Download

Miễn phí trọn đời

giao dịch chứng khoán với Entrade X by DNSE