Cách đọc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Trải nghiệm đầu tư

 • Báo cáo tài chính là gì?
  • Báo cáo tài chính là gì ?
  • Bảng cân đối kế toán là gì?
  • Đọc hiểu báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  • Cách đọc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  • Thuyết minh báo cáo tài chính là gì?
 • Phân tích cơ bản trong chứng khoán
 • Đồ thị Nến Nhật
 • Phân tích kỹ thuật là gì?

Bạn sẽ học được: 

 • Doanh thu – Chi phí = Lợi nhuận
 • KQHĐKD đến từ 3 hoạt động: Hoạt động cốt lõi, Hoạt động tài chính và Hoạt động khác
 • Nắm bắt xu hướng của lợi nhuận là điểm quan trọng

Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh (KQHĐKD) là báo cáo tổng kết doanh thu, chi phí hoạt động, lợi nhuận của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo (quý hoặc năm tài chính).Kqhdkd

Doanh thu - Chi phí = Lợi nhuận

Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kì kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường và các hoạt động khác của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu, không bao gồm khoản góp vốn của cổ đông hoặc chủ sở hữu.

Chi phí là tổng giá trị các khoản làm giảm lợi ích kinh tế trong thời kỳ kế toán dưới hình thức các khoản tiền chi ra, các khoản khấu trừ tài sản hoặc phát sinh các khoản nợ dẫn đến làm giảm vốn chủ sở hữu, không bao gồm khoản phân phối cho cổ đông hoặc chủ sở hữu.

Lợi nhuận là phần chênh lệch giữa doanh thu và chi phí.

 • Lợi nhuận trước thuế = Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh + Lợi nhuận khác
 • Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận trước thuế – Thuế TNDN
Curve Banner Download Mobile
Banner Download

Miễn phí trọn đời

giao dịch chứng khoán với Entrade X by DNSE