Đọc hiểu báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Trải nghiệm đầu tư

 • Báo cáo tài chính là gì?
  • Báo cáo tài chính là gì ?
  • Bảng cân đối kế toán là gì?
  • Đọc hiểu báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  • Cách đọc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  • Thuyết minh báo cáo tài chính là gì?
 • Phân tích cơ bản trong chứng khoán
 • Đồ thị Nến Nhật
 • Phân tích kỹ thuật là gì?

Bạn sẽ học được :

 • "Dòng tiền là dòng máu của doanh nghiệp". Dòng tiền khác với lợi nhuận, báo cáo LCTT phản ánh liệu khách hàng có đang thanh toán cho các đơn hàng của họ. 
 • Lưu chuyển tiền tệ gồm ba khoản mục dòng tiền:
  - Dòng tiền hoạt động kinh doanh
  - Dòng tiền hoạt động tài chính
  - Dòng tiền hoạt động đầu tư

 

Bckqhdk D2Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (LCTT) là bản tổng hợp lại tình hình chi và thu tiền tệ, qua đó phản ảnh đầu ra và đầu vào của các dòng tiền doanh nghiệp trong thời gian nhất định.

Tiền tồn đầu kỳ + Tiền thu trong kỳ - Tiền chi trong kỳ = Tiền tồn cuối kỳ 

  Có 03 khoản mục dòng tiền trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ: 

 • Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh;
 • Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư;
 • Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính.

Có 2 phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ: 

 • Phương pháp trực tiếp - Phân tích trực tiếp từ những khoản tiền chi và vào theo mỗi nội dung thu và chi từ chi tiết của doanh nghiệp và từ các sổ kế toán.
 • Phương pháp gián tiếp - Phải đảm bảo các dòng tiền vào và ra được xác định và tính bằng cách sẽ điều chỉnh lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp để khỏi ảnh hưởng đến các khoản mục không phải bằng tiền và cả các khoản ảnh hưởng về tiền.

Các khía cạnh cần nắm bắt khi đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

 • Cơ cấu dòng tiền: nắm bắt và phân tích việc thu và chi vào việc gì của doanh nghiệp
 • Khả năng tạo tiền: đánh giá khả năng tạo ra tiền từ yếu tố hoạt động nào (bên trong hay bên ngoài doanh nghiệp) trong tương lai và cả khả năng trả nợ đúng hạn (tránh lâm vào phá sản), nhu cầu vốn bổ sung của doanh nghiệp.
 • Xu hướng biến động dòng tiền: Biến động của dòng tiền phản ánh mối quan hệ giữa dòng tiền thuần và lợi nhuận, không chỉ đơn thuần làm thay đổi về quy mô mà còn kéo theo sự thay đổi về chất lượng, xu hướng và nhịp điệu tăng trưởng của dòng tiền. 

Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ có mấy khoản mục lưu chuyển dòng tiền chính ?

2
3
4
Tùy vào từng công ty
Curve Banner Download Mobile
Banner Download

Miễn phí trọn đời

giao dịch chứng khoán với Entrade X by DNSE