Thuyết minh báo cáo tài chính là gì?

Bạn sẽ học được: 

 • Đừng bỏ qua thuyết minh báo cáo tài chính vì chúng cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về thực tiễn kế toán, thuế và hơn thế nữa. 
 • Báo cáo tài chính rất hữu ích, nhưng chúng chỉ là một phần thông tin. Hãy luôn tìm hiểu về thực tiễn kinh doanh và doanh nghiệp.

Thuyết minh Báo cáo tài chính được lập để giải thích và bổ sung thông tin mà các bảng báo cáo khác không thể trình bày rõ ràng và chi tiết. Qua đó, nhà đầu tư hiểu rõ và chính xác hơn về tình hình hoạt động thực tế của doanh nghiệp.

Những nội dung chủ yếu của thuyết minh báo cáo tài chính bao gồm:

 • Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp;
 • Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán;
 • Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán áp dụng;
 • Các chính sách kế toán áp dụng;
 • Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bản cân đối kế toán;
 • Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả HĐKD;
 • Thông tin bổ sung cho khoản mục trình bày trong báo cáo tài chính lưu chuyển tiền tệ.

Thuyết minh BCTC phải càng minh bạch càng tốt, nhưng vẫn phải đảm bảo các bí mật thương mại và bí quyết duy trì khả năng cạnh tranh của công ty.

Báo cáo thuyết minh báo cáo tài chính là

một bộ phận hợp thành và không thể tách rời của BCTC
là phần tách riêng và ít quan trọng trong BCTC

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

 • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
 • Đầu tư thông minh với Entrade X
 • Không thu phí duy trì tài khoản
 • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút