DNSE CBTT: Về việc ký Hợp đồng dịch vụ kiểm toán với công ty TNHH kiểm toán VACO cho năm tài chính 2019

Công ty Cổ phần chứng khoán Đại Nam công bố thông tin (Loại công bố thông tin 24h) về việc đã ký Hợp đồng dịch vụ kiểm toán với công ty TNHH kiểm toán VACO cho năm tài chính 2019 với các nội dung như sau: -Hợp đồng số: 146/VACO/HĐKiT.JSC-NV2 ký ngày 12/07/2019. -Phạm vi dịch vụ kiểm toán: Soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.