DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Báo cáo tài chính | 4 Tháng 8 2022

Báo cáo tài chính bán niên 2022 soát xét

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE công bố:

  1. Báo cáo tài chính bán niên 2022 soát xét.
  2. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên 2022 soát xét.
  3. Công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế bán niên 2022 so với bán niên 2021.

Theo đó, Doanh thu hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 tăng 137,6 tỷ đồng (tăng 197%) so với kết quả cùng kỳ năm 2021. Doanh thu từ nghiệp vụ môi giới tăng hơn 41%.

Chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm.

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan