Trải nghiệm đầu tư

Nơi này giúp các bạn tích lũy kiến thức nền tảng cho hành trình đầu tư của mình 

Sau khi học bạn sẽ hiểu được:

  • Phương pháp phân tích cơ bản
  • Phương pháp phân tích kỹ thuật 
  • Giao dịch chứng khoán bằng cả hai phương pháp cơ bản và kỹ thuật