Báo cáo tài chính là gì?

Trải nghiệm đầu tư

 • Báo cáo tài chính là gì?
  • Báo cáo tài chính là gì ?
  • Bảng cân đối kế toán là gì?
  • Đọc hiểu báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  • Cách đọc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  • Thuyết minh báo cáo tài chính là gì?
 • Phân tích cơ bản trong chứng khoán
 • Đồ thị Nến Nhật
 • Phân tích kỹ thuật là gì?

Báo cáo tài chính bao gồm:

 • 3 loại báo cáo được công ty tập hợp lại để thể hiện được hiệu quả hoạt động của công ty
 • Bảng Cân đối kế toán thể hiện báo cáo tài sản của công ty
 • Bảng Kết quả hoạt động kinh doanh cung cấp thông tin về lãi/lỗ của doanh nghiệp
 • Đọc hiểu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy dòng tiền ra/vào và khả năng thanh toán của doanh nghiệp