Công bố thông tin | 02/02/2024

Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE công bố thông tin đối với Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng số 20/2024/DNSE-BC ngày 01 tháng 02 năm 2024.

Chi tiết theo file đính kèm.

File đính kèm

share facebook

Bài viết liên quan