Báo cáo tài chính Quý II năm 2024/The Second quater of 2024 Financial Statements

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE công bố Báo cáo tài chính Quý II năm 2024. DNSE Securities Joint Stock Company announces the…
2024-07-19T13:47:23

Công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024/DNSE announces information about the selection of the audit firm for 2024

Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2024/NQ-DNSE-HĐQT ngày 12/07/2024 về…
2024-07-12T12:18:01

DNSE bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc/DNSE Joint Stock Securities Company announces appointment to Deputy Chief Executive Office

Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2024/NQ-DNSE-HĐQT ngày 09/07/2024 về…
2024-07-09T13:40:21

DNSE thay đổi người thực hiện công bố thông tin/DNSE changes the person in charge of information disclosure

Ngày 08/07/2024, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE ban hành Quyết định số 12/2024/QĐ-DNSE-TGĐ về việc thay đổi Người được…
2024-07-08T14:50:54

Công bố thông tin Bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/DNSE announces the prospectus of stocks listing on the Hochiminh stock exchange

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) công bố thông tin Bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng…
2024-06-25T19:28:00

Thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên/ Annoucement of the listing and the first trading day of stocks of DNSE

Ngày 24/06/2024, Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) đã nhận được Thông báo số 1201/TB-SGDHCM của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành…
2024-06-25T13:34:31

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu/Resolution of BOD on the first trading day and the reference price on the first trading day of stocks of DNSE

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE“) công bố thông tin về Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐQT-DNSE ngày 21/6/2024 của Hội đồng quản trị…
2024-06-21T19:58:00

Quyết định về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu/Decision on approval of stock listing

Công ty Cổ phần chứng khoán DNSE công bố thông tin về việc nhận được Quyết định số 333/QĐ-SGDHCM ngày 21/6/2024 của Sở Giao…
2024-06-21T19:39:00

Quyết định phê duyệt hạn mức tín dụng 2.500 tỷ đồng với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)/Decision to approve a credit of 2.500 billion dong with Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV)

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) công bố thông tin đối với Quyết định số 11/2024/QĐ-DNSE-TGĐ ngày 18 tháng 06 năm 2024…
2024-06-19T13:59:54

Nghị quyết về phát hành và chào bán trái phiếu ra công chúng/Resolution on the public offering of bonds

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) công bố thông tin đối với quyết định liên quan đến việc phát hành và chào…
2024-06-05T15:03:51