Nghị quyết của Hội đồng quản trị về đợt chào bán cổ phần ra công chúng

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE công bố thông tin đối với Nghị quyết của Hội đồng quản trị liên quan đến đợt…
2024-02-22T15:11:20

TB hủy niêm yết giao dịch mã chứng khoán NAB kể từ ngày 29.02.2024

DNSE xin thông báo tới Quý khách hàng thông tin liên quan đến việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ…
2024-02-22T10:05:03

TB hủy niêm yết giao dịch mã chứng khoán VTP kể từ ngày 01.03.2024

Theo thông báo từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, mã Chứng khoán VTP bị hủy niêm yết bắt buộc từ ngày 01/03/2024…
2024-02-16T16:46:41

Ủy ban chứng khoán nhà nước nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu của DNSE

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) công bố thông tin về việc nhận được Công văn số 1021/UBCK-QLKD ngày 07 tháng 02…
2024-02-07T15:42:05

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE công bố thông tin đối với Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu…
2024-02-02T15:45:50

Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE công bố thông tin đối với Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công…
2024-02-02T15:43:04

Nghị quyết thông qua Kết quả đợt chào bán CP lần đầu ra công chúng

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE công bố thông tin đối với Nghị quyết của Hội đồng quản trị liên quan đến đợt…
2024-02-02T14:37:00

Phương án xử lý đối với số lượng CP chưa phân phối hết

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE công bố thông tin đối với Nghị quyết 04/2024/NQ-HĐQT-DNSE của Hội đồng quản trị Công ty Cổ…
2024-02-01T18:41:00

Giao dịch chuyển nhượng cổ phần của cổ đông để trở thành cổ đông nắm giữ từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) công bố thông tin đối với giao dịch chuyển nhượng cổ phần của cổ đông để…
2024-01-30T15:29:00

Báo cáo tình hình quản trị năm 2023

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE công bố Báo cáo tình hình quản trị năm 2023. Chi tiết theo file đính kèm. File…
2024-01-30T12:47:00