Nghị quyết của HĐQT liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE công bố thông tin đối với Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐQT-DNSE ngày 13 tháng 11 năm 2023 của…
2023-11-13T16:20:49

Báo cáo tài chính Quý III năm 2023

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE“) công bố Báo cáo tài chính Quý III năm 2023. Theo đó, DNSE ghi nhận doanh…
2023-10-19T17:14:00

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng

Căn cứ Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐQT-DNSE của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) ngày 27 tháng 9 năm…
2023-09-27T14:48:27

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) công bố thông tin về việc nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính…
2023-09-15T11:47:29

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE công bố Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty được ban hành kèm…
2023-08-11T11:38:45

Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty được ban hành kèm theo Nghị…
2023-08-11T11:37:29

Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) công bố Điều lệ tổ chức và hoạt động của DNSE được sửa đổi, bổ sung…
2023-08-11T11:34:34

Phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng

Căn cứ Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐQT-DNSE của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) ngày 10 tháng 8 năm…
2023-08-11T10:25:53

Kết quả họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE công bố kết quả họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty…
2023-08-11T10:16:49

Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính

Căn cứ Nghị quyết số 16/2023/NQ-DNSE-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) ngày 09 tháng 8 năm…
2023-08-10T16:53:05