Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán/Securities Registration Certificate

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 05/2024/GCNCP-VSDC cấp ngày 31…
2024-05-31T17:49:53

Hướng dẫn lưu ký/ký gửi chứng khoán tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam/Guidelines for centralized securities deposit and custody at Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE thông báo về việc Hướng dẫn lưu ký/ký gửi chứng khoán tập trung tại Tổng Công ty…
2024-05-07T10:01:02

Chốt danh sách cổ đông và thực hiện đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung tại VSDC/Notice on closing the list of shareholders and implementing centralized securities registration and depository at VSDC

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2024/NQ-DNSE-HĐQT ngày 06/05/2024 về việc…
2024-05-06T15:35:00

DNSE bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty/DNSE appoints Person in charge of Corporate Governance

Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) công bố thông tin đối với Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2024/NQ-DNSE-HĐQT ngày 02/05/2024…
2024-05-03T09:47:29

Thông báo thực hiện trả cổ tức năm 2023 bằng tiền /Annoucement of cash dividend payment in 2023

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE thông báo về việc thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023. DNSE Securities Joint…
2024-04-24T09:03:06

Cập nhật kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1-2024

Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) công bố kết quả hoạt động kinh doanh Qúy 1 năm 2024 với một số điểm…
2024-04-23T17:56:23

Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt/Resolution regarding the payment of cash dividends for the year 2023

Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2024/NQ-DNSE-HĐQT ngày 22/04/2024 về…
2024-04-23T11:58:00

Đính chính nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024/Correcting the content of the Resolution of DNSE’s Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024

Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) công bố thông tin về việc đính chính nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ…
2024-04-22T15:33:03

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE/Company Charter

Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) công bố thông tin về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ…
2024-04-17T12:05:00

Kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024/Results of the Annual General Meeting of Shareholders 2024

Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) công bố thông tin đối với Biên bản họp; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông…
2024-04-17T11:50:00