DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Kết quả chào bán Trái phiếu riêng lẻ Đợt 1/2022

Kết quả chào bán Trái phiếu riêng lẻ Đợt 1/2022
2022-04-07T10:03:37

Quyết định VNX chấp thuận thành viên giao dịch SGDCKVN với DNSE

DNSE được chấp thuận là thành viên giao dịch VNX
2022-04-01T10:19:28

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty CP Chứng khoán DNSE

TB họp ĐHĐCĐ thường niên DNSE 2022 vào ngày 19/04/2022.
2022-03-29T11:04:43

Nghị quyết HĐQT về phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2022

Nghị quyết HĐQT về việc Phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2022 với tổng mệnh giá phát hành 150 tỷ đồng.
2022-03-28T16:02:52

Báo cáo thường niên năm 2021

Báo cáo thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE
2022-03-22T14:58:00

Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
2022-03-02T09:15:58

Nghị quyết HĐQT về ngày chốt quyền và thông báo chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Nghị quyết HĐQT về ngày chốt quyền và thông báo chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
2022-02-24T11:27:01

UBCKNN chấp thuận việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

UBCKNN chấp thuận việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 2022
2022-02-09T09:48:41

Nghị quyết Hội đồng quản trị 03 điều chỉnh phương án phát hành

Nghị quyết HĐQT số 03/2022/NQ-DNSE-HĐQT ngày 26/01/2022 sửa đổi phương án chi tiết phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu
2022-01-26T13:43:20

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021
2022-01-25T11:35:33