Nghị quyết HĐQT về phương án chi tiết phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu và hồ sơ đăng ký chào bán

Phương án chi tiết phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu và hồ sơ đăng ký chào bán
2021-04-22T12:17:00

Kết quả Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 20/04/2021

Ngày 20/04/2021, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam đã diễn ra thành công.
2021-04-20T14:28:36

Thông báo về con dấu Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

CTCP Chứng khoán Đại Nam thông báo về con dấu Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh của CTCP Chứng khoán Đại Nam
2021-04-13T13:09:45

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 20/04/2021

DNSE tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 20/04/2021
2021-03-30T13:37:43

Báo cáo thường niên năm 2020

CTCP Chứng khoán Đại Nam công bố Báo cáo thường niên năm 2020
2021-03-30T10:26:00

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Nội dung thông tin công bố: Ngày 15/03/2021, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần…
2021-03-15T17:37:20

Báo cáo tài chính năm 2020 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31.12.20 đã được kiểm toán

DNSE công bố Báo cáo tài chính năm 2020 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán. Lợi nhuận sau thuế đạt 2,1 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 0.1 tỷ đồng, tăng trưởng 2.017%
2021-03-09T16:51:43

Thông báo về việc thay đổi con dấu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

DNSE thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu (chi tiết vui lòng xem file đính kèm). Con dấu mới có hiệu lực…
2021-02-26T13:49:05

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

CTCP Chứng khoán Đại Nam thông báo về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2021-02-23T14:32:41

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

CTCP Chứng khoán Đại Nam công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020.
2021-01-28T13:32:31