Công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE công bố thông tin đối với Nghị quyết số 11/2023/NQ-DNSE-HĐQT về Kế hoạch họp Đại hội đồng…
2023-06-26T10:05:35

Đính chính nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE đính chính nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số…
2023-06-09T09:14:08

Kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE công bố thông tin về kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2023….
2023-04-20T12:00:00

Sơ yếu lý lịch Ứng cử viên Thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE xin trân trọng thông tin tới Quý cổ đông về Sơ yếu lý lịch của ứng viên…
2023-04-18T13:54:28

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023…
2023-03-29T12:35:19

Quyết định của UBCKNN điều chỉnh Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE về việc thay đổi địa chỉ chi nhánh

Ngày 03/02/2023, Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE nhận được Quyết định số 71/QĐ-UBCK ngày 02/02/2023 về việc sửa đổi Quyết định chấp…
2023-02-03T17:22:31

Nghị quyết HĐQT về phê duyệt các nội dung giao dịch với Người có liên quan

Ngày 30/01/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE ban hành Nghị quyết số 01/2023/NQ-DNSE-HĐQT của Hội đồng quản trị…
2023-01-31T17:41:17

Nghị quyết HĐQT DNSE về việc thay đổi địa chỉ chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh (có hiệu lực thay thế Nghị quyết số 18/2022/NQ-DNSE-HĐQT ngày 24/10/2022)

Ngày 19/12/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE ban hành Nghị quyết số 19/2022/NQ-DNSE-HĐQT về việc thay đổi địa…
2022-12-19T09:48:02

Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

Ngày 28/10/2022, Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung…
2022-10-28T18:48:29

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh DNSE tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày 27/10/2022, Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh DNSE tại TP. Hồ…
2022-10-27T09:24:29