DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Nghị quyết HĐQT về ngày chốt quyền và thông báo chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Nghị quyết HĐQT về ngày chốt quyền và thông báo chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
2022-02-24T11:27:01

UBCKNN chấp thuận việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

UBCKNN chấp thuận việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 2022
2022-02-09T09:48:41

Nghị quyết Hội đồng quản trị 03 điều chỉnh phương án phát hành

Nghị quyết HĐQT số 03/2022/NQ-DNSE-HĐQT ngày 26/01/2022 sửa đổi phương án chi tiết phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu
2022-01-26T13:43:20

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021
2022-01-25T11:35:33

Nghị quyết Hội đồng quản trị điều chỉnh Phương án phát hành

Nghị quyết số 02/2022/NQ-DNSE-HĐQT sửa đổi mục đích sử dụng vốn
2022-01-25T11:35:19

Báo cáo tài chính Quý IV/2021

Công ty Cổ phần chứng khoán DNSE công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý IV/2021. Doanh thu hoạt động Quý IV/2021 tăng gấp hơn 7 lần (tăng 682%) so với Quý IV/2020. Trong đó, doanh thu từ các khoản cho vay và phải thu tăng gấp 52 lần, doanh thu môi giới chứng khoán tăng 8 lần. Lợi nhuận sau thuế TNDN Quý IV/2021 tăng hơn 18 tỷ tương ứng tăng 1.446% so với Quý IV/2020
2022-01-19T09:55:00

Nghị quyết Hội đồng quản trị về phương án phát hành

Nghị quyết số 01/2022/NQ-DNSE-HĐQT về phương án phát hành chi tiết cho cổ đông hiện hữu và hồ sơ đăng ký chào bán
2022-01-12T09:51:01

Nghị quyết Hội đồng quản trị về phương án phát hành

ban hành Nghị quyết số 21/2021/NQ-DNSE-HĐQT về phương án phát hành chi tiết cho cổ đông hiện hữu
2021-12-30T10:38:32

Kết quả họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2/2021

Biên bản, Nghị quyết và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2/2021
2021-12-21T10:46:52

Giấy chứng nhận đăng ký Đại lý phân phối Chứng chỉ quỹ

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 53/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/12/2021
2021-12-16T13:24:46