Báo cáo tài chính Quý I năm 2024/The First quater of 2024 Financial Statements

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE công bố Báo cáo tài chính Quý I năm 2024. DNSE Securities Joint Stock Company announces the…
2024-04-19T15:23:00

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng/Report on capital ultilization for capital obtained from the intial public offering of shares

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) công bố thông tin về Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến ngày 8 tháng…
2024-03-19T11:03:42

Báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo tỷ lệ ATTC tại ngày 31/12 đã được kiểm toán

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE công bố thông tin đối với các tài liệu sau: Báo cáo tài chính năm 2023 đã…
2024-02-26T15:30:25

Báo cáo tài chính Quý IV 2023 và Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE công bố thông tin đối với các tài liệu sau: Báo cáo tài chính Quý IV năm…
2024-01-19T14:54:29

Báo cáo tài chính Quý III năm 2023

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE“) công bố Báo cáo tài chính Quý III năm 2023. Theo đó, DNSE ghi nhận doanh…
2023-10-19T17:14:00

Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên năm 2023

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và Báo cáo tỷ lệ an toàn…
2023-08-02T14:39:24

Báo cáo tài chính Quý II năm 2023

Theo Báo cáo tài chính Quý II/2023, doanh thu hoạt động của Chứng khoán DNSE đạt hơn 176 tỷ đồng, tăng 51,3 tỷ đồng, tương ứng 41% so với kết quả cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận sau thuế TNDN Quý II/2023 của DNSE đạt 58,33 tỷ đồng ghi nhận mức tăng đáng kể là hơn 65,3 tỷ , tương ứng tăng 936% so với cùng kỳ năm 2022.
2023-07-19T13:58:09

Báo cáo tài chính Quý I năm 2023

Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE công bố thông tin về Báo cáo tài chính Quý I năm 2023. Chi tiết vui lòng…
2023-04-20T13:38:21

Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tỷ lệ ATTC tại ngày 31/12 được kiểm toán

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE công bố Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tỷ lệ An toàn tài chính…
2023-03-01T15:39:48

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2022

Quý IV/2022, Chứng khoán DNSE ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng gấp 4 lần quý III, doanh thu cả năm tăng 2,5 lần so với so với 2021. Theo Báo cáo tài chính quý IV/2022 của Chứng khoán DNSE, doanh thu hoạt động đạt 147,2 tỷ đồng, tăng 2,1 lần so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 1,5 lần so với quý III. Trong đó, lãi từ cho vay và phải thu, đạt 72,2 tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là 49,1 tỷ đồng, gấp 4,6 lần cùng kỳ. Lãi từ các tài sản tài chính FVTPL cũng đạt 11,9 tỷ đồng, tăng gấp gần 2 lần so với cùng kỳ.
2023-01-19T15:42:46