Báo cáo tài chính Quý I năm 2023

Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE công bố thông tin về Báo cáo tài chính Quý I năm 2023. Chi tiết vui lòng…
2023-04-20T13:38:21

Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tỷ lệ ATTC tại ngày 31/12 được kiểm toán

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE công bố Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tỷ lệ An toàn tài chính…
2023-03-01T15:39:48

Báo cáo tài chính Quý IV/2022

Quý IV/2022, Chứng khoán DNSE ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng gấp 4 lần quý III, doanh thu cả năm tăng 2,5 lần so với so với 2021. Theo Báo cáo tài chính quý IV/2022 của Chứng khoán DNSE, doanh thu hoạt động đạt 147,2 tỷ đồng, tăng 2,1 lần so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 1,5 lần so với quý III. Trong đó, lãi từ cho vay và phải thu, đạt 72,2 tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là 49,1 tỷ đồng, gấp 4,6 lần cùng kỳ. Lãi từ các tài sản tài chính FVTPL cũng đạt 11,9 tỷ đồng, tăng gấp gần 2 lần so với cùng kỳ.
2023-01-19T15:42:46

Báo cáo tài chính Quý III/2022

Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE công bố Báo cáo tài chính quý III/2022, ghi nhận tăng trưởng cả về doanh thu và lợi thuận. Trong đó, doanh thu hoạt động trong quý III đạt gần 98 tỷ đồng, tăng 130% so với cùng kỳ 2021.
2022-10-18T14:39:36

Báo cáo tài chính bán niên 2022 soát xét

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE công bố Báo cáo tài chính bán niên 2022 soát xét.
2022-08-04T09:07:35

Báo cáo tài chính Quý II/2022

Báo cáo tài chính Quý II/2022 DNSE
2022-07-20T14:24:24

Báo cáo tài chính Quý I/2022

Báo cáo tài chính Quý I/2022
2022-04-20T15:05:20

Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
2022-03-02T09:15:58

Báo cáo tài chính Quý IV/2021

Công ty Cổ phần chứng khoán DNSE công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý IV/2021. Doanh thu hoạt động Quý IV/2021 tăng gấp hơn 7 lần (tăng 682%) so với Quý IV/2020. Trong đó, doanh thu từ các khoản cho vay và phải thu tăng gấp 52 lần, doanh thu môi giới chứng khoán tăng 8 lần. Lợi nhuận sau thuế TNDN Quý IV/2021 tăng hơn 18 tỷ tương ứng tăng 1.446% so với Quý IV/2020
2022-01-19T09:55:00

Báo cáo tài chính Quý III/2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE công bố thông tin về Báo cáo tài chính Quý III/2021. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế TNDN tăng lần lượt 1.451% và 1.261% so với cùng kỳ năm 2020.
2021-10-20T11:27:01