DNSE công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kế thúc ngày 31/12/2019

Công ty CP Chứng khoán Đại Nam Công bố thông tin Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết…
2020-03-26T17:48:10

DNSE công bố: Báo cáo tài chính Quý 4/2019

Công ty CP Chứng khoán Đại Nam công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý IV/2019.   Chi tiết vui lòng xem File…
2020-01-20T17:41:18

DNSE công bố: Báo cáo tài chính Quý 3/2019

Công ty CP Chứng khoán Đại Nam công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 3/2019.   Chi tiết vui lòng xem File…
2019-10-18T17:40:57

DNSE công bố: BCTC bán niên 2019 được kiểm toán

Công ty CP Chứng khoán Đại Nam công bố thông tin Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019.
2019-08-14T17:47:56

DNSE CBTT: Về việc ký Hợp đồng dịch vụ kiểm toán với công ty TNHH kiểm toán VACO cho năm tài chính 2019

Công ty Cổ phần chứng khoán Đại Nam công bố thông tin (Loại công bố thông tin 24h) về việc đã ký Hợp đồng dịch vụ kiểm toán với công ty TNHH kiểm toán VACO cho năm tài chính 2019 với các nội dung như sau: -Hợp đồng số: 146/VACO/HĐKiT.JSC-NV2 ký ngày 12/07/2019. -Phạm vi dịch vụ kiểm toán: Soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.
2019-07-12T17:47:45

DNSE công bố: Báo cáo Tài chính Quý 03 năm 2018

 file đính kèm
2018-10-19T17:39:50