Báo cáo tài chính Quý I năm 2022

Báo cáo tài chính Quý I/2022
2022-04-20T15:05:20

Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
2022-03-02T09:15:58

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2021

Công ty Cổ phần chứng khoán DNSE công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý IV/2021. Doanh thu hoạt động Quý IV/2021 tăng gấp hơn 7 lần (tăng 682%) so với Quý IV/2020. Trong đó, doanh thu từ các khoản cho vay và phải thu tăng gấp 52 lần, doanh thu môi giới chứng khoán tăng 8 lần. Lợi nhuận sau thuế TNDN Quý IV/2021 tăng hơn 18 tỷ tương ứng tăng 1.446% so với Quý IV/2020
2022-01-19T09:55:00

Báo cáo tài chính Quý III năm 2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE công bố thông tin về Báo cáo tài chính Quý III/2021. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế TNDN tăng lần lượt 1.451% và 1.261% so với cùng kỳ năm 2020.
2021-10-20T11:27:01

Báo cáo tài chính bán niên 2021 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2021 đã kiểm toán

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu hoạt động là 69,76 tỷ và lợi nhuận trước thuế đạt 34,5 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 625% và 2.809% so với cùng kỳ năm 2020.
2021-08-13T13:37:32

Báo cáo tài chính Quý II năm 2021

CTCP Chứng khoán Đại Nam công bố Báo cáo tài chính Quý 2/2021 và Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế TNDN.
2021-07-19T13:41:36

Báo cáo tài chính Quý I năm 2021

Công ty CP Chứng khoán Đại Nam công bố Báo cáo tài chính Quý 1/2021. Trong đó, doanh thu hoạt động và lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 448% và 1.614% so với cùng kỳ năm 2020.
2021-04-20T09:37:27

Báo cáo tài chính năm 2020 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31.12.20 đã được kiểm toán

DNSE công bố Báo cáo tài chính năm 2020 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán. Lợi nhuận sau thuế đạt 2,1 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 0.1 tỷ đồng, tăng trưởng 2.017%
2021-03-09T16:51:43

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2020

Công ty CP Chứng khoán Đại Nam công bố Báo cáo tài chính Quý 4/2020. Doanh thu hoạt động tăng trưởng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2020, lợi nhuận sau thuế chuyển từ lỗ sang ghi nhận có lãi là những điểm đáng chú ý trong Báo cáo tài chính quý 4/2020.
2021-01-19T16:21:10

Báo cáo tài chính Quý III năm 2020

CTCP Chứng khoán Đại Nam công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý 3/2020 Công văn Giải trình biến động Lợi nhuận sau…
2020-10-19T18:14:43