Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu và Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE công bố thông tin đối với Nghị quyết số 07/2024/NQ-DNSE-HĐQT về Kế hoạch họp Đại hội đồng…
2024-02-27T14:15:06

Báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo tỷ lệ ATTC tại ngày 31/12 đã được kiểm toán

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE công bố thông tin đối với các tài liệu sau: Báo cáo tài chính năm 2023 đã…
2024-02-26T15:30:25

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về đợt chào bán cổ phần ra công chúng

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE công bố thông tin đối với Nghị quyết của Hội đồng quản trị liên quan đến đợt…
2024-02-22T15:11:20

Ủy ban chứng khoán nhà nước nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu của DNSE

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) công bố thông tin về việc nhận được Công văn số 1021/UBCK-QLKD ngày 07 tháng 02…
2024-02-07T15:42:05

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE công bố thông tin đối với Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu…
2024-02-02T15:45:50

Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE công bố thông tin đối với Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công…
2024-02-02T15:43:04

Nghị quyết thông qua Kết quả đợt chào bán CP lần đầu ra công chúng

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE công bố thông tin đối với Nghị quyết của Hội đồng quản trị liên quan đến đợt…
2024-02-02T14:37:00

Phương án xử lý đối với số lượng CP chưa phân phối hết

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE công bố thông tin đối với Nghị quyết 04/2024/NQ-HĐQT-DNSE của Hội đồng quản trị Công ty Cổ…
2024-02-01T18:41:00

Giao dịch chuyển nhượng cổ phần của cổ đông để trở thành cổ đông nắm giữ từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) công bố thông tin đối với giao dịch chuyển nhượng cổ phần của cổ đông để…
2024-01-30T15:29:00

Báo cáo tình hình quản trị năm 2023

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE công bố Báo cáo tình hình quản trị năm 2023. Chi tiết theo file đính kèm. File…
2024-01-30T12:47:00