Nghị quyết Hội đồng quản trị 03 điều chỉnh phương án phát hành

Nghị quyết HĐQT số 03/2022/NQ-DNSE-HĐQT ngày 26/01/2022 sửa đổi phương án chi tiết phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu
2022-01-26T13:43:20

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021
2022-01-25T11:35:33

Nghị quyết Hội đồng quản trị điều chỉnh Phương án phát hành

Nghị quyết số 02/2022/NQ-DNSE-HĐQT sửa đổi mục đích sử dụng vốn
2022-01-25T11:35:19

Báo cáo tài chính Quý IV/2021

Công ty Cổ phần chứng khoán DNSE công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý IV/2021. Doanh thu hoạt động Quý IV/2021 tăng gấp hơn 7 lần (tăng 682%) so với Quý IV/2020. Trong đó, doanh thu từ các khoản cho vay và phải thu tăng gấp 52 lần, doanh thu môi giới chứng khoán tăng 8 lần. Lợi nhuận sau thuế TNDN Quý IV/2021 tăng hơn 18 tỷ tương ứng tăng 1.446% so với Quý IV/2020
2022-01-19T09:55:00

Nghị quyết Hội đồng quản trị về phương án phát hành

Nghị quyết số 01/2022/NQ-DNSE-HĐQT về phương án phát hành chi tiết cho cổ đông hiện hữu và hồ sơ đăng ký chào bán
2022-01-12T09:51:01

Nghị quyết Hội đồng quản trị về phương án phát hành

ban hành Nghị quyết số 21/2021/NQ-DNSE-HĐQT về phương án phát hành chi tiết cho cổ đông hiện hữu
2021-12-30T10:38:32

Kết quả họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2/2021

Biên bản, Nghị quyết và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2/2021
2021-12-21T10:46:52

Giấy chứng nhận đăng ký Đại lý phân phối Chứng chỉ quỹ

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 53/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/12/2021
2021-12-16T13:24:46

Thông báo họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2/2021

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2/2021 ngày 21/12/2021 như sau:
2021-11-29T16:40:35

Điều lệ Công ty

DNSE ban hành Điều lệ cập nhập nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành và mã số doanh nghiệp
2021-11-23T09:22:30