Công bố thông tin | 11/08/2023

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ Nghị quyết số 02.2/2023/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) ngày 10 tháng 8 năm 2023, DNSE công bố thông tin về việc: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị DNSE đối với ông Bùi Anh Dũng kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2023. Chi tiết theo tài liệu đính kèm.

share facebook

Bài viết liên quan