Công bố thông tin | 20/04/2021

Kết quả Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 20/04/2021

Ngày 20/04/2021, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam đã diễn ra thành công, tài liệu bao gồm:

  1. Tài liệu họp bổ sung (Tờ trình của Hội đồng quản trị) tại ngày họp Đại hội đồng cổ đông
  2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông
  3. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Nội dung thông tin công bố chi tiết xem file đính kèm

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan