Công bố thông tin | 06/05/2024

Chốt danh sách cổ đông và thực hiện đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung tại VSDC/Notice on closing the list of shareholders and implementing centralized securities registration and depository at VSDC

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2024/NQ-DNSE-HĐQT ngày 06/05/2024 về việc chốt danh sách cổ đông và thực hiện đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

DNSE Securities Joint Stock Company (“DNSE“) announces information about Resolution of Board of Director No. 11/2024/NQ-DNSE-HĐQT dated May 06, 2024 on closing the list of shareholders and implementing centralized securities registration and depository at Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.

Chi tiết theo file đính kèm.

Details according to attachments.

File đính kèm

share facebook
Author

Tác giả:

Thiều Nguyễn Duy Anh

Đã đóng góp: 1 bài viết

Bài viết liên quan