Công bố thông tin | 13/04/2022

Công văn UBCKNN về kết quả chào bán cổ phần

Ngày 13/04/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE nhận được Công văn số 2023/UBCK-QLKD ngày 13/04/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả chào bán cho cổ đông hiện hữu của DNSE.

Chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm.

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan