DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Công bố thông tin | 11 Tháng 5 2022

Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 05/2022

Công ty Cổ phần chứng khoán DNSE kính gửi Quý khách hàng Danh mục Giao dịch ký quỹ tháng 05/2022 bao gồm 199 mã cổ phiếu, với những thay đổi như sau:

– Loại mã HHS (HOSE) – Đầu tư DV Hoàng Huy khỏi Danh mục giao dịch ký quỹ, với lý do: đánh giá về chất lượng cổ phiếu không đạt yêu cầu để tiếp tục cho vay ký quỹ.

– Bổ sung mã ORS (HOSE) – Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong vào Danh mục giao dịch ký quỹ, với Tỷ lệ cho vay 50% và Giá chặn 30,000 đồng.

– Hạ tỷ lệ cho vay của mã DIG (DIC Corp) và L14 (Licogi 14) từ 50% xuống 40%.

Giá chặn của Danh mục được đánh giá và thay đổi phù hợp với biến động của thị trường.

Danh mục có hiệu lực từ ngày 12/05/2022. Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết danh mục GDKQ tháng 05/2022 tại file đính kèm.

File đính kèm

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan