Công bố thông tin | 11/08/2023

Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) công bố Điều lệ tổ chức và hoạt động của DNSE được sửa đổi, bổ sung và ban hành theo Nghị quyết số 02.3/2023/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE ngày 10 tháng 8 năm 2023. Chi tiết theo tài liệu đính kèm

File đính kèm

share facebook

Bài viết liên quan