Công bố thông tin | 03/05/2024

DNSE bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty/DNSE appoints Person in charge of Corporate Governance

Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) công bố thông tin đối với Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2024/NQ-DNSE-HĐQT ngày 02/05/2024 về việc bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty.

DNSE Joint Stock Securities Company (“DNSE”) announces the information of Resolution No. 10/2024/NQ-DNSE-HĐQT dated May 2nd, 2024 of DNSE Joint Stock Securities Company to appoint Person in charge of Corporate Governance.

Chi tiết theo file đính kèm.

Details according to the attachments.

share facebook
Author

Tác giả:

Thiều Nguyễn Duy Anh

Đã đóng góp: 1 bài viết

Bài viết liên quan